Palkintokategoriat & Tuomaristo

NUORI SIJOITTAJA

Nuori sijoittaja -palkinto annetaan aktiiviselle nuorelle, joka on innostunut osakesijoittamisesta ja jakaa tietoa myös muille kannustaen toisia esimerkillään.

Tuomaristo valitsee finalistit kriteerien ja saamiensa esitysten perusteella. Henkilö harjoittaa itse  sijoittamista ja osallistuu muiden nuorten auttamiseen tai kouluttamiseen. Ehdolle nostetaan esimerkiksi paljon kouluvierailuita tehneitä ja niistä kiitettävää palautetta saaneita noin 16-23 -vuotiaita Pörssilähettiläitä. 

Nuori sijoittaja -palkinnon voittaja valitaan vuosittain tammikuussa järjestettävällä yleisöäänestyksellä tuomariston valitsemien finalistien joukosta. Finalistiksi nimetyksi tuleminen on jo itsessään arvokas tunnustus.

PARHAAT SIJOITTAJASIVUT -PALKINTO

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ovat jo vuodesta 1999 alkaen palkinneet sijoittajaviestinnän ammattilaisten työtä valitsemalla vuosittain pörssiyhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Yksityissijoittajille pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat kautta vuosien olleet merkittävä tietolähde.

Parhaat sijoittajasivut -palkinto jaetaan pörssiyhtiöille neljässä eri kategoriassa: markkina-arvoltaan suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt palkitaan kukin omassa kategoriassaan ja lisäksi First North -listan yhtiöt omassaan. Näin nostetaan esiin esimerkillistä sijoittajaviestintää, joka toimii esikuvana myös muille omaa toimintaansa kehittäville yhtiöille.

Palkinnossa arvioidaan erityisesti yhtiöiden sijoittajasivuja ja lisäksi muuta sijoittajaviestintää. Hyvillä sijoittajasivuilla tärkeää on sivujen käytettävyys ja pääasioiden selkeä esille nostaminen. Tarkempiin kriteereihin voi tutustua tästä.

SIJOITTAJASUHDEJOHTAJA

Pörssiyhtiöiden sijoittajasuhteista vastaavat henkilöt tekevät yksityissijoittajien kannalta tärkeää työtä. Vuoden parasta sijoittajasuhdejohtajaa etsittäessä arvioidaan yhtiöiden sijoittajasuhdeviestintää verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tarkastellaan sijoittajasuhdejohtajan vaikuttavuutta ja mahdollisesti aikaansaamaa muutosta. Tarkastelussa keskitytään erityisesti yksityissijoittajien näkökulmaan kuten sijoittajaviestinnän tavoitettavuuteen, ymmärrettävyyteen ja aktiivisuuteen.

Tuomaristo valitsee finalistit, joiden joukosta valitaan yksityissijoittajien keskuudessa suoritetun yleisöäänestyksen perusteella voittaja. Kaikki tuomariston nimeämät finalistit ovat poikkeuksellisen taitavia sijoittajaviestijöitä, jotka tekevät esimerkillistä työtä. Sijoittajasuhdejohtajana palkitaan yhtiön yksityissijoittajasuhteista vastaava henkilö. Kategorian palkinto on henkilökohtainen mutta toimii toki kannustuksena koko tiimin työlle.

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Huoli ympäristön kantokyvystä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Kiertotaloudessa tavoitteena on varmistaa, että tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään pitkään. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä tai yhteiskäytöllä.

Kiertotalouden edelläkävijänä palkitaan pörssiyhtiö, joka noudattaa ympäristön ja ilmaston huomioivaa, kiertotalouteen pohjautuvaa ansaintalogiikkaa. Palkinto voi kohdistua myös johonkin pörssiyhtiön ohjelmaan tai esimerkilliseen tekoon.

Yritysten liiketoimintaa arvioidaan kolmesta eri näkökulmasta:

  • 1. Kiertotalouden liiketoimintamallin monipuolinen hyödyntäminen
  • 2. Monistettavuus
  • 3. Uutuusarvo ja innovatiivisuus

Palkinnolla halutaan kannustaa yhtiöitä huomioimaan ympäristön rajalliset resurssit ja etsimään ansaintalogiikkaa uusista mahdollisuuksista.

MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJÄ

Vastuullinen yritys huomioi ympäristön ja ihmiset. Moninaisuus viittaa siihen, että erilaisia, eri taustaisia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kannustetaan aktiivisesti etenemään urallaan.

Monimuotoisuuden edistäjä -palkinto annetaan markkina-arvoltaan suurelle (Large Cap) pörssiyhtiölle, joka on esimerkillisellä tavalla huomioinut diversiteetin toiminnassaan. Palkinto voi kohdistua myös yhtiön yksittäiseen, esimerkilliseen tekoon. Katso tarkemmat aihealueet, joiden pohjalta yhtiöiden monimuotoisuutta arvioidaan tästä.

Markkina-arvoltaan suuriin pörssiyhtiöihin ollaan yhteydessä ja tarjotaan mahdollisuutta arviointiprosessiin. Arvioinnit tehdään haastatteluina, jonka pohjalta valikoituu tuomaristolle finalistijoukko, josta tuomaristo valitsee voittajan. 

Large Cap -yhtiöt ovat pörssiyhtiöitä, joiden markkina-arvo on pitkäaikaisesti pörssin kriteerien mukaisesti ylittänyt miljardi euroa.

LISTAUTUJA

Vuoden listautujana palkitaan pörssilistalle tai First North -markkinalle edellisvuonna hakeutunut yhtiö, joka ei välittömästi aikaisemmin ole ollut kaupankäynnin kohteena kummallakaan listalla.

Tuomaristo tarkastelee vuoden aikana listautuneiden yhtiöiden osalta esimerkiksi listautumisantiin osallistuneiden sijoittajien lukumäärää ja yksityissijoittajien listautumisannissa saamaa omistusosuutta sekä annin jälkeistä omistajamäärän kehitystä ja kurssikehitystä. 

Palkinto on merkittävä tunnustus sekä listautuneelle yritykselle että mukana olleille neuvonantajille verrokkeihin verrattuna toimintaympäristön huomioon ottaen onnistuneesta listautumisprojektista. 

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Omistajat valitsevat yhtiön hallituksen, jonka tehtävä on esimerkiksi linjata strategia ja valita toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan merkitys on viime vuosina korostunut. Hyvin johdettu hallitus nostaa toiminnallaan yhtiön omistaja-arvoa.

Paras hallituksen puheenjohtaja on toiminut roolissaan pidemmän aikaa. Hän on puheenjohtajana pörssiyhtiössä, jonka arvo on kehittynyt markkinakehitykseen verrattuna suotuisasti ja puheenjohtajalla voidaan nähdä olleen positiivinen vaikutus tähän. Lisäksi valinnassa arvioidaan puheenjohtajan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollista näkyvyyttä yksityissijoittajan silmin.

Kilpailussa arvioidaan kaikki pörssilistan yhtiöt, joiden puheenjohtaja on toiminut tehtävässään yli kolme vuotta. Yhtiöt asetetaan järjestykseen taloudellisten mittareiden perusteella, jonka jälkeen tuomaristo arvioi kärkikandidaatteja laadullisesti.

Tuomaristo

Jasmin Hamid – Vuoden sijoittaja 2020, näyttelijä, sijoitusbloggaaja

Mika Heikkilä – Arvosijoittamisen pioneeri, yksityissijoittaja

Svenne Holmström – Sijoittaja, sijoituskouluttaja

Tom Lindström – Suursijoittaja, sijoituskirjailija

Sari Lounasmeri (pj) – Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö

Hanna Silvola – KTT, apulaisprofessori, Hanken