Palkintokategoriat & Tuomaristo

SIJOITTAJAVAIKUTTAJA

Sosiaalisessa mediassa keskustellaan sijoittamisesta aktiivisesti. Kokemusasiantuntijoiden vertaisesimerkki madaltaa muidenkin kynnystä aloittaa sijoittaminen. Avoimesti jaetut näkemykset sijoittamisesta ja sijoituskohteista kannustavat osakesäästämisen pariin.

Palkitaan sosiaalisen median aktiivinen sijoituskeskustelu – vuoden sijoittajavaikuttaja.

Palkittava valitaan yleisöäänestyksellä. Pörssisäätiön johtama raati on asettanut ehdokkaat esiselvityksen perusteella.

NUORI SIJOITTAJA

Nuorten kiinnostus sijoittamiseen on lisääntynyt merkittävästi. Esimerkiksi osakesäästötilin avanneista lähes 40 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Pörssisäätiön pörssilähettiläät ovat vapaaehtoisia nuoria, jotka koulutautuvat kertomaan toisille nuorille säästämisestä ja sijoittamisesta. Lukuvuonna 2020–2021 pörssilähettiläät tavoittivat noin 10 000 yhdeksäsluokkalaista.  

Nuori sijoittaja -palkinto annetaan aktiiviselle nuorelle, joka on innostunut arvopaperisäästämisestä ja jakaa aktiivisesti tietoa myös muille innostaen toisia esimerkillään.   

Tuomaristo valitsee voittajan esitysten ja kriteerien perusteella. Henkilö harjoittaa arvopaperisäästämistä ja osallistuu muiden nuorten auttamiseen ja kouluttamiseen. Ehdolle nostetaan paljon kouluvierailuita tehneitä ja niistä kiitettävää palautetta saaneita pörssilähettiläitä.

OMISTAJA-ARVON KASVATTAJA

Lähes miljoona suomalaista omistaa pörssiosakkeita. Omistaja-arvon kehitys on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista sekä suurille että pienille osakkeenomistajille. Omistaja-arvon kehityksessä huomioidaan sekä yhtiön osakekurssin kehitys että yhtiön omistajille jakamat osingot ja pääoman palautukset. 

 Omistaja-arvon kasvattajana palkitaan kotimainen pörssiyhtiö, joka on pitkäaikaisesti kasvattanut merkittävästi omistaja-arvoaan. 

Palkittavan valitsee tuomaristo, jolla on käytettävissään tieto viimeisten viiden vuoden aikana tapahtuneesta omistaja-arvon kehityksestä pörssiyhtiöittäin. 

MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJÄ

Vastuullinen yritys huomioi ympäristön ja ihmiset. Moninaisuus viittaa siihen, että erilaisia, eri taustaisia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kannustetaan aktiivisesti etenemään urallaan.

Monimuotoisuuden edistäjä -palkinto annetaan markkina-arvoltaan suurelle (Large Cap) pörssiyhtiölle pörssiyhtiölle, joka on esimerkillisellä tavalla huomioinut diversiteetin toiminnassaan. Palkinto voi kohdistua myös yhtiön yksittäiseen, esimerkilliseen tekoon.

Markkina-arvoltaan suuriin pörssiyhtiöihin ollaan yhteydessä ja tarjotaan mahdollisuutta arviointiprosessiin. Arvioinnit tehdään haastatteluina, jonka pohjalta valikoituu tuomaristolle finalistijoukko, josta tuomaristo valitsee voittajan. 

Large Cap -yhtiöt ovat pörssiyhtiöitä, joiden markkina-arvo on pitkäaikaisesti ylittänyt miljardi euroa.

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Huoli ympäristön kantokyvystä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Kiertotaloudessa tavoitteena on varmistaa, että tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään pitkään. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä tai yhteiskäytöllä.

Kiertotalouden edelläkävijänä palkitaan pörssiyhtiö, joka noudattaa ympäristön ja ilmaston huomioivaa, kiertotalouteen pohjautuvaa ansaintalogiikkaa. Palkinto voi kohdistua myös johonkin pörssiyhtiön ohjelmaan tai esimerkilliseen tekoon.

Palkinnolla halutaan kannustaa yhtiöitä huomioimaan ympäristön rajalliset resurssit ja etsimään ansaintalogiikkaa uusista mahdollisuuksista. Sitran asiantuntijat analysoivat kiertotaloustekoja ja tuomaristo valitsee esityksen pohjalta voittajan.

SIJOITTAJAVIESTINNÄN PALKINTO

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ovat jo vuodesta 1999 alkaen palkinneet sijoittajaviestinnän ammattilaisten työtä valitsemalla vuosittain pörssiyhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Yksityissijoittajille pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat kautta vuosien olleet merkittävä tietolähde. Lisäksi tietoa etsitään lisääntyvissä määrin myös sosiaalisen median kanavista. 

Sijoittajaviestinnän palkinnot jaetaan pörssiyhtiöille neljässä eri kategoriassa: markkina-arvoltaan suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt palkitaan kukin omassa kategoriassaan ja lisäksi First North -listan yhtiöt omassaan. Näin nostetaan esiin esimerkillistä sijoittajaviestintää, joka toimii esikuvana myös muille omaa toimintaansa kehittäville yhtiöille.

Sijoittajaviestinnän palkinnossa arvioidaan erityisesti yhtiöiden sijoittajasivuja ja lisäksi muuta sijoittajaviestintää. Hyvillä sijoittajasivuilla tärkeää on sivujen käytettävyys ja pääasioiden selkeä esille nostaminen. Tarkempiin kriteereihin voi tutustua tästä.

LISTAUTUJA

Vuoden 2021 aikana pörssiin listautui ennätysmäärä uusia yhtiöitä. Uudet yhtiöt edustavat eri toimialoja ja kasvun eri vaiheita. Yksityissijoittajat osallistuivat listautumisanteihin runsaslukuisesti ja moni yhtiö saikin heti tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia uusia omistajia. Samalla yhtiöt keräsivät pääomaa kasvunsa rahoittamiseksi.

Vuoden listautujana palkitaan pörssilistalle tai First North -markkinalle vuonna 2021 hakeutunut yhtiö.

Tuomaristo tarkastelee vuoden aikana listautuneiden yhtiöiden osalta listautumisantiin osallistuneiden sijoittajien lukumäärää ja yksityissijoittajien listautumisannissa saamaa omistusosuutta sekä annin jälkeistä omistajamäärän kehitystä ja kurssikehitystä.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Omistajat valitsevat yhtiön hallituksen, jonka tehtävä on esimerkiksi linjata strategia ja valita toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan merkitys on viime vuosina korostunut. Hyvin johdettu hallitus nostaa toiminnallaan yhtiön omistaja-arvoa.

Paras hallituksen puheenjohtaja on toiminut roolissaan vähintään kolme vuotta. Hän on puheenjohtajana pörssiyhtiössä, jonka arvo on kehittynyt suotuisasti ja puheenjohtajalla voidaan nähdä olleen positiivinen vaikutus tähän.

Kilpailussa arvioidaan kaikki pörssilistan yhtiöt, joiden puheenjohtaja on toiminut tehtävässään yli kolme vuotta. Yhtiöt asetetaan järjestykseen taloudellisten mittareiden perusteella, jonka jälkeen tuomaristo arvioi kärkikandidaatteja laadullisesti.

MUUTOKSENTEKIJÄ

Jatkuva muutos ja kehitys korostuvat yhä enemmän, kun yritysten on oltava innovatiivisia menestyäkseen. Liiketoiminnan kehittämisstrategiassa myös ympäristön huomioimisella on merkittävä rooli.

Vuoden muutoksentekijänä palkitaan pörssilistan tai First North -listan yhtiö, joka on edeltävän vuoden aikana luonut omalla edistyksellisellä toiminnallaan merkittävää muutosta alallaan sekä kehittänyt uutta ja innovatiivista liiketoimintaa ja kasvattanut sen roolin yhtiössä merkittäväksi. Muutoksentekijä on myös ottanut ratkaisevia askeleita vihreässä siirtymässä ja onnistunut toteuttamaan niitä.

Voittaja valitaan kaksivaiheisessa prosessissa. Ensin asiantuntijat Katri Makkonen, Mika Rytkönen, Terhi Koipijärvi, Panu Mäenpää ja Nando Malmelin analysoivat toimijoita ja asettavat ehdokkaat finalisteiksi. Näistä tuomaristo valitsee voittajan.

Tuomaristo

Vesa Puttonen – Professori, Aalto-yliopisto

Jasmin Hamid – Vuoden sijoittaja 2020, näyttelijä, sijoitusbloggaaja

Mika Heikkilä – Arvosijoittamisen pioneeri, yksityissijoittaja

Tom Lindström – Suursijoittaja, sijoituskirjailija

Sari Lounasmeri (pj) – Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö